Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marelparts
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
 1. Marelparts: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te De Lier, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63415372.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marelparts een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de klant als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Huurder: de klant als bedoeld in lid 2 met wie Marelparts een huurovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 5. Overeenkomst: iedere tussen de klant en Marelparts tot stand gekomen overeenkomst waarmee Marelparts zich jegens de klant heeft verbonden tot de levering van producten, de uitvoering van onderhoud, reparatiewerkzaamheden en/of fietsmetingen en/of de verhuur van producten.
 6. Overeenkomst op afstand: iedere tussen de consument en Marelparts, middels het bestelproces op de website, tot stand gekomen koopovereenkomst.
 7. Website: de website van Marelparts waarop de overeenkomst op afstand tot stand wordt gebracht: www.marelparts.nl.
 8. Producten: alle in het kader van een koopovereenkomst door Marelparts aan de klant te leveren zaken.
 9. Gehuurde: alle in het kader van een huurovereenkomst door Marelparts aan de klant te leveren, en in eigendom van Marelparts blijvende, zaken.
 10. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Marelparts uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en/of fietsmetingen.
 11. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.
ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marelparts en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, alsmede in geval van andere overeenkomsten dan overeenkomsten op afstand, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar de klant van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de klant per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Marelparts vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van Marelparts dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de klant geen rechten ontlenen.
 3. De klant kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Marelparts dat gebaseerd is op door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. In het kader van een overeenkomst op afstand in het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens, bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 5. Een aanbod van Marelparts geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Marelparts gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de klant ter hand te stellen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marelparts niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van Marelparts, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marelparts anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door Marelparts per e-mail is bevestigd en de consument voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Marelparts per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Marelparts is verzonden. Een onjuistheid in het door de consument opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 8. Indien de klant de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN
 1. Marelparts spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Marelparts vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Marelparts treedt niet eerder in dan nadat de klant Marelparts schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Marelparts een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Marelparts alle voor (op)levering en uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen.
 3. Marelparts is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Marelparts, jegens de klant een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 5. |  VERKOOP: LEVERING
 1. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen is dat de producten op locatie van Marelparts worden afgehaald, vindt de levering van de producten plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Marelparts neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Marelparts is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de klant heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Marelparts behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de klant nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de klant is toe te rekenen, zal Marelparts de producten voor rekening en risico van de klant opslaan, onverminderd de verplichting van de klant tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de klant afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de klant op eerste verzoek van Marelparts mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Marelparts is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Marelparts bij toepassing van de leden 6 tot en met 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de klant de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de klant.
ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail, telefoon of middels het op de website door Marelparts aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen. Zo spoedig mogelijk nadat Marelparts in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Marelparts de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Marelparts retourneren.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, Marelparts gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand, conform het bepaalde in lid 2, door Marelparts is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen ten hoogste de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Marelparts zal de door de consument terug te ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand terugbetalen, mits de producten door Marelparts zijn terugontvangen, dan wel in geval van consumenten, door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING
De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 3. de levering van producten die overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek van het recht van ontbinding zijn uitgesloten.
ARTIKEL 8. |  VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
 1. De klant staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig en volledig aan Marelparts verstrekt. De klant staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de klant Marelparts steeds alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 3. Voor zover voor de opzet en uitvoering van werkzaamheden relevant is, is de klant tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor de aanlevering van de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting als hier bedoeld, dan wel het bepaalde in de leden 1 of 2 van dit artikel, is Marelparts, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en gederfde winst door te berekenen aan de klant.
ARTIKEL 9. |  HUUROVEREENKOMSTEN: DUUR, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN HET GEHUURDE
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het gehuurde bij aanvang van de huur op locatie van Marelparts door de klant afgehaald.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een vooraf tussen partijen overeengekomen bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd aangegaan, dan eindigt de overeenkomst na verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
 3. De huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan eindigt door opzegging.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de huurder het gehuurde uiterlijk op de dag dat de huur eindigt, dan wel uiterlijk 24 uur nadat de overeenkomst is opgezegd, op locatie van Marelparts, weer ter beschikking van Marelparts te stellen.
 5. Indien het gehuurde niet tijdig weer ter beschikking van Marelparts wordt gesteld, is Marelparts gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de huurder door te berekenen, onverminderd het recht van Marelparts om volledige schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 10. |  HUUROVEREENKOMSTEN: INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST
 1. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde is geleverd. Indien de staat van het gehuurde tussen partijen is vastgelegd, verklaart de huurder dat hij het gehuurde dienovereenkomstig heeft ontvangen.
 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. De huurder dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
 3. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
 4. Indien Marelparts aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
 5. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marelparts niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.
 6. De omstandigheid van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde, dient na ontdekking daarvan door de huurder, onverwijld aan Marelparts te worden medegedeeld.
 7. Totdat het gehuurde na afloop van de huur feitelijk ter beschikking is gesteld van Marelparts, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Marelparts, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
 8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding tot Marelparts in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
 9. De kosten van onderhoud en herstel tijdens de looptijd van de overeenkomst, uit welke hoofde ook nodig of veroorzaakt, komen voor rekening van de huurder. Marelparts is gerechtigd in overleg controle op het onderhoud en herstel van gehuurde uit te (doen) oefenen.
ARTIKEL 11. |  ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
Behoudens het bepaalde in artikel 6 is elke overeenkomst na totstandkoming daarvan bindend en is Marelparts in geval van tussentijdse annulering door de klant gerechtigd vergoeding te vorderen wegens winstderving. Op grond van de omstandigheden van het geval kan Marelparts besluiten dat de klant gehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen prijs toekomt, doch uitsluitend naar het oordeel van Marelparts.
ARTIKEL 12. |  ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien de zaak waaraan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, door de klant is afgehaald, Marelparts in bijzijn van de klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.
 2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de klant direct te onderzoeken of Marelparts de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Marelparts te worden gemeld. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de klant redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Marelparts te worden gemeld.
 3. De klant dient op het moment van leveren van de producten c.q. het gehuurde direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de klant niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Marelparts. In geval van niet-zichtbare gebreken in zake productverkoop, dient de klant daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, mededeling te doen aan Marelparts.
 4. Indien de klant niet tijdig reclameert, vloeit er voor Marelparts uit een dergelijke reclame van de klant geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de klant tijdig reclameert, blijft de verplichting van de klant tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 17.8 onverlet.
ARTIKEL 13. |  OVERMACHT
 1. Marelparts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Marelparts door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Marelparts bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 14. |  PRIJZEN EN BETALINGEN
1.Het aanbod van Marelparts geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, een uurtarief, een richtprijs en/of productprijzen.
 1. In geval de overeenkomst middels de webwinkel van Marelparts wordt gesloten, worden orders met een bestelbedrag van ten minste € 150, - binnen Nederland zonder doorberekening van verzend- en bezorgkosten verzonden. De verzend- en bezorgkosten komen voor rekening van de klant indien het bestelbedrag minder dan € 150, - bedraagt en de bestelling binnen Nederland wordt geleverd. Naar België worden orders met een minimaal bestelbedrag van € 200, - zonder doorberekening van verzend- en bezorgkosten verzonden. De verzend- en bezorgkosten komen voor rekening van de klant indien het bestelbedrag minder dan € 200, - bedraagt en de bestelling in België wordt afgeleverd. Bij zendingen buiten Nederland en België, komen de verzend- en bezorgkosten te allen tijde voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de door klant verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Indien in het kader van uit te voeren werkzaamheden een richtprijs is overeengekomen, zal Marelparts bij overschrijding daarvan met de klant in overleg treden. De klant is in dat geval gerechtigd het werk te laten vereenvoudigen. In geval vereenvoudiging niet mogelijk is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voor reeds geleverde prestaties is de klant de overeengekomen prijs naar evenredigheid verschuldigd, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 4. De klant is, naar keuze van Marelparts, gehouden tot contante of pinbetaling vóór uitvoering van de overeenkomst of uiterlijk bij (op)levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van een consumentenkoop kan de consument slechts gehouden worden tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs.
 5. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Marelparts voorgeschreven wijze, tenzij een andere wijze van betaling is overeengekomen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de klant, zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de klant, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de klant handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.
ARTIKEL 15. |  KLACHTEN
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Marelparts.
 2. Bij Marelparts ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 16. |  GARANTIE BIJ VERKOOP
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de klant wordt overgedragen.
 2. Een door Marelparts, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Marelparts kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Marelparts of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Marelparts.
ARTIKEL 17. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Marelparts, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 12 en 16, is Marelparts na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door klant verlangde werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Marelparts kan worden toegerekend.
 3. Marelparts heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De klant dient Marelparts hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Marelparts vervalt.
 4. Marelparts draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Marelparts is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de aansprakelijkheid draagt in verband met de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
 6. Marelparts is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Marelparts bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marelparts aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marelparts toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is elke aansprakelijkheid van Marelparts beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Marelparts betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Marelparts nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Marelparts daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
 2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marelparts bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Marelparts is gereclameerd.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marelparts, zal de klant Marelparts vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Marelparts.
 4. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 18. |  HUUROVEREENKOMSTEN: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Marelparts in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding van het gehuurde.
 2. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de huurder wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor alle door Marelparts gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Marelparts om huurderving te vorderen.
 3. De huurder vrijwaart Marelparts van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
 4. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, maakt de huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde borgsom. In geval de borgsom de waarde van het gehuurde niet geheel vertegenwoordigt, dan wel geen borgsom is voldaan, komt Marelparts het recht op volledige schadevergoeding toe.
ARTIKEL 19. |  RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Marelparts is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van de zaak van de klant die hij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de opeisbare vordering van Marelparts op de klant, met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief eventuele rente en kosten.
 2. Alle door Marelparts geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Het is de klant verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Marelparts hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De klant geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Marelparts of door Marelparts aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Marelparts is bij verzuim van de klant gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de klant.
 6. Als de klant, nadat de verkochte producten door Marelparts aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de klant zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 20. |  SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de klant en Marelparts voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Marelparts aangewezen om van geschillen kennis te nemen.